Our Team

Shyam Mazor

Shyam Mazor

Director
Sujan Maharjan

Sujan Maharjan

Documentation Officer
Saurav Pradhan

Saurav Pradhan

International Relation Officer